Harmonogram výziev

Aktuálne výzvy

 • 05/09/2023 - 27/11/2023

Aktualizácia č. 1 Výzvy MAS_101-7.2-7 CLLD

Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z. vyhlasuje aktualizáciu č. 1 pre výzvu pre opatrenie PRV 7.2. - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

 • 05/09/2023 - 29/11/2023

Aktualizácia č. 1 Výzvy MAS_101-7.4-5 CLLD

Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z. vyhlasuje aktualizáciu č. 1 pre výzvu pre opatrenie PRV 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

 • 05/09/2023 - 03/11/2023

Výzva MAS_101-7.2-7 CLLD

Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z. vyhlasuje výzvu pre opatrenie PRV 7.2. - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

 • 05/09/2023 - 03/11/2023

Výzva MAS_101-7.4-5 CLLD

Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z. vyhlasuje výzvu pre opatrenie PRV 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

 • 05/09/2023 - 03/11/2023

Výzva MAS_101-7.5-3 CLLD

Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z. vyhlasuje výzvu pre opatrenie PRV 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj).

 • 14/12/2021 - 25/04/2022

Výzva č. IROP-CLLD-W424-511-004

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Miestna akčná skupina MAS TRI DOLINY, o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:
5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:
5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:
A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy:
otvorená

Dátum vyhlásenia:
14.12.2021

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
1. kolo: 25.02.2022
2. kolo: 25.04.2022
n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 25. dňu príslušného mesiaca.

Poskytovateľ pomoci:
Integrovaný regionálny operačný program.

Vyhlasovateľ výzvy:
Miestna akčná skupina MAS TRI DOLINY, o.z. 

Oprávnení žiadatelia:

 • osoby zapísané v obchodnom registri;
 • osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.
 • Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby. 

Intenzita pomoci:    
maximálne vo výške 55% ( minimálne 45% spolufinancovanie)

Príspevok na projekt sa vypláca systémom:
refundácie;

Výška príspevku:  
max. 58 000 €

Objem základnej alokácie:
348 000 €

Rozsah a oprávnené aktivity:

 • obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest,
 • nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb,
 • podpora marketingových aktivít,
 • podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností.


 • 21/10/2021 - 15/12/2021

Výzva č. IROP-CLLD-W424-512-002

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Miestna akčná skupina MAS TRI DOLINY, o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:
5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:
5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:
D1 Učebne základných škôl

Typ výzvy:
otvorená

Dátum vyhlásenia:
21.10.2021

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
1. kolo: 15.11.2021
2. kolo: 15.12.2021
n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

Poskytovateľ pomoci:
Integrovaný regionálny operačný program.

Vyhlasovateľ výzvy:
Miestna akčná skupina MAS TRI DOLINY, o.z. 

Oprávnení žiadatelia:

 • obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane)
 • združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
 • neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
 • cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

Intenzita pomoci:    
95% (5% spolufinancovanie)

Príspevok na projekt sa vypláca systémom:

 • refundácie;
 • predfinancovania;
 • kombinácie refundácie a predfinancovania.

Výška príspevku:  
max. 17 000 €

Objem základnej alokácie:
17 000 €

Rozsah a oprávnené aktivity:
Vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových učební základných škôl:

 • stavebno-technické úpravy existujúcich priestorov za účelom vytvorenia učební
 • materiálno-technické vybavenie učební podľa typu učebne
 • 21/10/2021 - 15/12/2021

Výzva č. IROP-CLLD-W424-512-003

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Miestna akčná skupina MAS TRI DOLINY, o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:
5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:
5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:
D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Typ výzvy:
otvorená

Dátum vyhlásenia:
21.10.2021

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
1. kolo: 15.11.2021
2. kolo: 15.12.2021
n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

Poskytovateľ pomoci:
Integrovaný regionálny operačný program.

Vyhlasovateľ výzvy:
Miestna akčná skupina MAS TRI DOLINY, o.z. 

Oprávnení žiadatelia:

 • obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane)
 • združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
 • neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
 • cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

Intenzita pomoci:    
95% (5% spolufinancovanie)

Príspevok na projekt sa vypláca systémom:

 • refundácie;
 • predfinancovania;
 • kombinácie refundácie a predfinancovania.

Výška príspevku:  
max. 17 000 €

Objem základnej alokácie:
51 000 €

Rozsah a oprávnené aktivity:
Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení:

 • vybudovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia prostredníctvom stavebno-technických úprav materskej školy,
 • materiálno-technické vybavenie materskej školy
 • úprava areálu materskej školy (detské ihriská, športové zariadenia pre deti uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania a pod.
 • 14/09/2021 - 15/11/2021

Výzva č. IROP-CLLD-W424-512-001

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Miestna akčná skupina MAS TRI DOLINY, o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:
5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:
5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:
C1 Komunitné sociálne služby

Typ výzvy:
otvorená

Dátum vyhlásenia:
14.09.2021

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
1. kolo: 15.10.2021
2. kolo: 15.11.2021
n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

Poskytovateľ pomoci:
Integrovaný regionálny operačný program.

Vyhlasovateľ výzvy:
Miestna akčná skupina MAS TRI DOLINY, o.z. 

Oprávnení žiadatelia:

 • obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane)
 • združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
 • neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
 • cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

Intenzita pomoci:    
95% (5% spolufinancovanie)

Príspevok na projekt sa vypláca systémom:

 • refundácie;
 • predfinancovania;
 • kombinácie refundácie a predfinancovania.

Výška príspevku:  
max. 14 000 €

Objem základnej alokácie:
42 000 €

Rozsah a oprávnené aktivity:

 • zriaďovanie nových alebo modernizácia a rekonštrukcia existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno-technického vybavenia

Pozn.: Popis oprávnenej aktivity sa vzťahuje aj na denné stacionáre pre seniorov

Ukončené výzvy

 • 20/12/2019 - 15/7/2020

Výzva MAS 101-4.1/4 CLLD - aktualizácia č. 2

Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z. vyhlasuje výzvu pre opatrenie PRV 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia 20.12.2019 - dátum uzavretia 15.7.2020