Aktuálne výzvy

  • 14/09/2021 - 15/11/2021

Výzva č. IROP-CLLD-W424-512-001

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Miestna akčná skupina MAS TRI DOLINY, o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Operačný program:

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:

5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:

5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:

C1 Komunitné sociálne služby

Typ výzvy:

otvorená

Dátum vyhlásenia:

14.09.2021

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:

1. kolo: 15.10.2021

2. kolo: 15.11.2021


n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

Poskytovateľ pomoci:

Integrovaný regionálny operačný program.

Vyhlasovateľ výzvy:

Miestna akčná skupina MAS TRI DOLINY, o.z. 

Oprávnení žiadatelia:

    obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane)

    združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mimo mesta Snina,

    občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,

    neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,

    cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

Intenzita pomoci:    

95% (5% spolufinancovanie)

Príspevok na projekt sa vypláca systémom:

    refundácie;

    predfinancovania;

    kombinácie refundácie a predfinancovania.

Výška príspevku:  

max. 14 000 €

Objem základnej alokácie:

42 000 €

Rozsah a oprávnené aktivity:

-    zriaďovanie nových alebo modernizácia a rekonštrukcia existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno-technického vybavenia

Pozn.: Popis oprávnenej aktivity sa vzťahuje aj na denné stacionáre pre seniorov


  • 21/10/2021 - 15/12/2021

Výzva č. IROP-CLLD-W424-512-002

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Miestna akčná skupina MAS TRI DOLINY, o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Operačný program:

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:

5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:

5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:

D1 Učebne základných škôl

Typ výzvy:

otvorená

Dátum vyhlásenia:

21.10.2021

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:

1. kolo: 15.11.2021

2. kolo: 15.12.2021

n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

Poskytovateľ pomoci:

Integrovaný regionálny operačný program.

Vyhlasovateľ výzvy:

Miestna akčná skupina MAS TRI DOLINY, o.z. 

Oprávnení žiadatelia:

    obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane)

    združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

    občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,

    neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,

    cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

Intenzita pomoci:    

95% (5% spolufinancovanie)

Príspevok na projekt sa vypláca systémom:

    refundácie;

    predfinancovania;

    kombinácie refundácie a predfinancovania.

Výška príspevku:  

max. 17 000 €

Objem základnej alokácie:

17 000 €

Rozsah a oprávnené aktivity:

Vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových učební základných škôl:

-    stavebno-technické úpravy existujúcich priestorov za účelom vytvorenia učební

-    materiálno-technické vybavenie učební podľa typu učebne


  • 21/10/2021 - 15/12/2021

Výzva č. IROP-CLLD-W424-512-003

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Miestna akčná skupina MAS TRI DOLINY, o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Operačný program:

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:

5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:

5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:

D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Typ výzvy:

otvorená

Dátum vyhlásenia:

21.10.2021

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:

1. kolo: 15.11.2021

2. kolo: 15.12.2021

n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

Poskytovateľ pomoci:

Integrovaný regionálny operačný program.

Vyhlasovateľ výzvy:

Miestna akčná skupina MAS TRI DOLINY, o.z. 

Oprávnení žiadatelia:

    obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane)

    združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

    občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,

    neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,

    cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

Intenzita pomoci:    

95% (5% spolufinancovanie)

Príspevok na projekt sa vypláca systémom:

    refundácie;

    predfinancovania;

    kombinácie refundácie a predfinancovania.

Výška príspevku:  

max. 17 000 €

Objem základnej alokácie:

51 000 €

Rozsah a oprávnené aktivity:

Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení:

-    vybudovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia prostredníctvom stavebno-technických úprav materskej školy,

-    materiálno-technické vybavenie materskej školy

-    úprava areálu materskej školy (detské ihriská, športové zariadenia pre deti uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania a pod.


Ukončené výzvy

  • 20/12/2019 - 15/7/2020

Výzva MAS 101-4.1/4 CLLD - aktualizácia č. 2

Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z. vyhlasuje výzvu pre opatrenie PRV 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia 20.12.2019 - dátum uzavretia 15.7.2020

  • 5/8/2019 - 26/11/2019

Výzva MAS - CLLD 7.2.pdf