• Proceed to the Next Steps

    Miestna akčná skupina
    TRI DOLINY, o.z.

Aktuality

Dec 20 2019

Zverejnená nová výzva

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená Miestnou akčnou skupinou TRI DOLINY, o.z. (ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF") vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

Názov podopatrenia PRV: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie(mimo Bratislavský kraj). Bližšie informácií v sekcii VÝZVY...

Názov podopatrenia PRV: 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj). Bližšie informácií v sekcii VÝZVY...

Názov podopatrenia PRV: 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj). Bližšie informácií v sekcii VÝZVY...

Okt 8 2019

Zverejnená nová výzva

Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z. vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenia PRV 4.1, 7.2, 7.4. Bližšie informácie v sekcii VÝZVY...

Aug 5 2019

Zverejnená nová výzva

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená Miestnou akčnou skupinou TRI DOLINY, o.z. (ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF") vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

Názov podopatrenia PRV: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie(mimo Bratislavský kraj). Bližšie informácií v sekcii VÝZVY...

Aug 5 2019

Zverejnená nová výzva

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená Miestnou akčnou skupinou TRI DOLINY, o.z. (ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF") vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Názov podopatrenia PRV: 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj). Bližšie informácií v sekcii VÝZVY...