Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z.

( skratka MAS TRI DOLINY, o.z.)

Miestnu akčnú skupinu TRI DOLINY tvorí 27 malých obcí východoslovenského okresu Humenné oztrúsených pozdĺž vodných tokov Topoľovka, Oľka a Ondavka. Boli založené v 15. – 16. storočí a ich miestni obyvatelia sa živili poľnohospodár¬stvom, povozníctvom, chovom dobytka, tradičnými remeslami, pracovali v roz¬ľahlých lesoch a pálili uhlie. Územie aj v dnešnej dobe charakterizuje predovšetkým lesný typ krajiny s vysokokmennými lesmi, ďalej poľnohospodársky typ krmovinársko-pšeničnej krajiny a značnú časť územia tvoria trvalo trávnaté pozemky.

Územie má typický vidiecky charakter. Podľa štatistického úradu celkový počet obyvateľov k 31.12.2014 je 10 039 osôb. Rozloha územia je 225,659 km2. Hustota obyvateľstva dosahuje hodnotu 44,47 obyvateľov/km2. Jedná sa o súvislé územie ohraničené katastrami jednotlivých obcí rovnomerne na seba nadväzujúcich.

Keďže väčšina obcí MAS je lokalizovaná mimo zdrojov hlavných znečisťovateľov okresu a dopravných tepien, krajina si zachováva relatívne čisté životné prostredie ideálne pre rozvoj podnikania v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, chovu hospodárskych zvierat a rybolovu. Heterogénnosť a malebnosť krajiny, pohostinnosť miestnych obyvateľov, výskyt historických pamiatok a zaujímavostí, blízkosť vodnej nádrže Domaša predurčujú tento región pre rozvoj cestovného ruchu predovšetkým agroturistiky a cykloturistiky. Potenciál územia MAS však zostáva vo veľkej miere nevyužitý.


Členovia združenia

Verejný sektor

Baškovce

Starosta : Ing. Pavol Tamáš
Rozloha : 662 ha
Web : www.baskovce.ocu.sk

Brestov

Starosta : Ľudmila Nováková
Rozloha : 1012 ha
Web : www.obecbrestov.sk

Černina

Starosta : Bc. Silvia Žinčáková
Rozloha : 740 ha
Web : www.cernina.ocu.sk

Gruzovce

Starosta : Martin Petík BBA
Rozloha : 409 ha
Web : www.gruzovce.weblahko.sk

Hrubov

Starosta : Štefan Trusák
Rozloha : 1442 ha
Web : www.hrubov.ocu.sk

Hudcovce

Starosta : Ing. Jozef Kopčo
Rozloha : 586 ha
Web : www.hudcovce.sk

Jankovce

Starosta : Ing. Jaroslav Vasiľ
Rozloha : 569 ha
Web : www.jankovce.ocu.sk

Karná

Starosta : Anton Hodor
Rozloha : 1021 ha
Web : www.karna.sk

Košarovce

Starosta : Peter Čokota
Rozloha : 798 ha
Web : www.ocukosarovce.sk

Lieskovec

Starosta : Ľubomír Popčák
Rozloha : 969 ha
Web : www.lieskovec.ocu.sk

Lukačovce

Starosta : Ing. Martin Sabol
Rozloha : 747 ha
Web : lukacovce@zoznam.sk

Myslina

Starosta : Pavol Jevčák
Rozloha : 954 ha
Web : www.obecmyslina.sk

Nižna Sitnica

Starosta : Ing. Stanislav Rakár
Rozloha : 917 ha
Web : www.niznasitnica.sk

Ohradzany

Starosta : Andrea Kličová
Rozloha : 1200 ha
Web : www.ohradzany.ocu.sk

Pakostov

Starosta : Jozef Fedorko
Rozloha : 1437 ha
Web : www.obecpakostov.webnode.sk

Prituľany

Starosta : Tatiana Baľová
Rozloha : 648 ha
Web : obecpritulany@zoznam.sk

Rohožník

Starosta : Bc. Jana Paľová
Rozloha : 359 ha
Web : www.rohoznik.estranky.sk

Ruská Kajňa

Starosta : Martín Pristáš
Rozloha : 511 ha
Web : ruska-kajna.webnode.sk

Ruská Poruba

Starosta : PhDr. Veronika Papišová
Rozloha : 1203 ha
Web : www.ruskaporuba.sk

Slovenská Volová

Starosta : Pavol Šimurda
Rozloha : 866 ha
Web : www.slovenska-volova.webnode.sk

Sopkovce

Starosta : Mária Bučková
Rozloha : 724 ha
Web : www.obecsopkovce.weblahko.sk

Topoľovka

Starosta : Ing. Štefan Ladičkovský
Rozloha : 779 ha
Web : www.topolovka.estranky.sk

Turcovce

Starosta : Cyril Vasiľ
Rozloha : 1001 ha
Web : www.turcovce.ocu.sk

Víťazovce

Starosta : Ing. Veronika Pošiková
Rozloha : 57 ha
Web : www.vitazovce.sk

Vyšná Sitnica

Starosta : Viktor Kušnír
Rozloha : 979 ha
Web : www.vysnasitnica.sk

Závada

Starosta : Miluška Hlavatá
Rozloha : 904 ha
Web : www.obeczavada.eu

Závadka

Starosta : Renáta Bešáková
Rozloha : 570 ha
Web : www.zavadkahe.sk

Občiansky sektor

 • Anna Ladičkovská
 • Helena Traciková Mgr.
 • Ján Švigar
 • Kvetoslava Kuľhová
 • Libuša Rakárová
 • Mária Grecová
 • Mária Otavková
 • Marián Boronkaj
 • Milena Nemcová
 • Monika Belančinová Bc.
 • Poľovnícke združenie Jariabok Topoľovka
 • Slovenská asociácia jazdeckej turistiky
 • Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 662
 • Štefan Kosť
 • Telovýchovná jednota Družstevník
 • TJ Partizán Hrubov
 • TJ Družstevník Turcovce
 • TJ Slovan Lobe Nižná Sitnica
 • Valéria Dvulitová Ing.

Súkromný sektor

Orgány združenia

Výkonný výbor

verejný sektor


Ing. Ladičkovský Štefan
predseda združenia


Ing. Stanislav Rakár

Cyril Vasiľ

za súkromný sektor


Ing. Julián Škerlík
predseda združenia


Ing. Jaroslav Sukeľ

Mária Otavková

Miroslav Jenčo

Dozorná rada

verejný sektor


Mgr. Andrea Kličová

Marta Salanciová

za súkromný sektor


Ján Švigar

Ing. František Kuľha

Bc. Monika Belančinová

Základné informácie

Názov :Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z., ( skratka MAS TRI DOLINY, o.z.)
Sídlo :Ohradzany 164, 067 22 Ohradzany, Slovenská republika

Kontaktné údaje

JUDr. Rastislav Zaremba,
tel : +421 908 840 288
email: mastridoliny@gmail.com
web: www.mastridoliny.sk
IČO : 42419476
DIČ : 2120094218

Predseda :

Ing. Štefan Ladičkovský,
tel :+421 908 998 431
Ing. Julián Škerlík,
tel: +421 908 989 265